NVepages Guidelines

Reviews of Nguoi Viet Daily News

Nguoi Viet Daily News

Nhật Báo Người Việt là nhật báo Việt ngữ đầu tiên phát hành 7 ngày trong tuần tại Hoa Kỳ.
Mỗi ngày mang đến cho độc giả người Việt khắp nơi "Tin nhanh, Tin đúng," với nhiều mục tin quan trọng, hấp dẫn, và thiết thực.

14771 Moran St. 92683

phone: (714) 892-9414

fax: 714-894-1381

website: www.nguoi-viet.com

Found 1 record

No Image
Star OnStar OnStar OnStar OnStar On

Large Classified Section

Khanh Nguyen from Westminster, CA - 07/18/2011 - 02:48 pm

This newspaper has the largest classified section among the local Vietnamese newspaper.

When i looking for a house to rent, i looked at all the other newspaper's classified section and none of them compared to Nguoi Viet's.

Thank You NGUOI VIET DAILY NEWS. Without you, i'd have to drive all over town.